หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 ธ.ค. 2558    ถึงวันที่   25 ธ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมระดับชาติแพทย์แผนไทยครั้งที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

- นำนักศึกษาในที่ปรึกษารายวิชาโครงการวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 คน ใน 2 โครงการนำเสนอผลงานแบบโปสเเตอร์ในหัวข้อ 1. ฤทธิ์ต้านการอักเสบของน้ำยาบ้วนปากลูกยอ 2. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำยาบ้วนปากลูกยอ โดยในครั้งนี้มีผู้นำผลงานเข้าประกวดในในทั้งแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่ารวมกันมากกว่า 60 ผลงาน และงานวิจัยเรื่อง ฤทธิ์ต้านการอักเสบของน้ำยาบ้วนปากลูกยอ ได้รางวัลที่ 3 ในการนำเสนอลงาานแบบโปสเตอร์ (งบการลงทะเบียนร่วมประชุม ที่พัก ของนศ.ใช้งบประมาณหน่วยวิจัยพิษวิทยาและโรคติดเชื้อ)

- ร่วมฟังการบรรยายวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย โดยอธิบดีกรมการแพทย์ทางเลือก และ ศ.ภก.ดร.กฤษณา ไกรสินธ์

- เสาวนาเพื่อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายวิจัยสมุนไพร กับ ผอ.โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย มอ. โดยได้ตกลงเบื้องต้นในการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง หน่วยวิจัยพิษวิทยาและ โรงพยาบาบแพทย์แผนไทย มอ.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- พัฒนางานวิจัย โดยการบุรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการวิจัยฯ ของ นศง ระดับ ป.ตรี และ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th