หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 ธ.ค. 2558    ถึงวันที่   25 ธ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2558
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    05 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
   ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสาร ฟอร์มัลดีไฮด์ ของผู้ประกอบอาชีพช่างเสริม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช บุญเรือน ฮุงหวล1, มุกดาวรรณ ยวงเดชกล้า2, พิมาน ธีระรัตนสุนทร3 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1, 2,3 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบพรรณาชนิดภาคตัดขวางโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีในผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวย เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศของพื้นที่การทำงานของช่างเสริมสวย และเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดอันตรายทางสุขภาพจากการรับสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์ของช่างเสริมสวย โดยพิจารณาเฉพาะระบบทางเดินหายใจทั้งความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งและความเสี่ยงในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็ง ซึ่งในขั้นตอนการเสริมสวยอาจมีสารฟอร์มัลดีไฮด์เป็นองค์ประกอบในน้ำยายืดผม น้ำยาปรับสภาพผม หรือแชมพูบางสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานโดย IARC ได้จัดสารฟอร์มัลดีไฮด์อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง (กลุ่มที่1) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวยมีความรู้เกี่ยวกับสารฟอร์มัลดีไฮด์อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.64 ส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติที่ดีต่อการจัดการสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 56.36 และมีทัศนคติปานกลางคิดเป็นร้อยละ 43.64 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยคิดเป็นร้อยละ 70.91 ในบริเวณพื้นที่การทำงานของช่างเสริมสวย จำนวน 39 ร้าน ตรวจพบค่าความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศ จำนวน 33 ร้าน มีค่าอยู่ในช่วง0.00002-0.5710 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ทั้งนี้ความเข้มข้นดังกล่าวไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และ OSHA แต่เกินมาตรฐานของ NIOSH จำนวน 19 ร้าน ซึ่งกำหนดให้ความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในบรรยากาศการทำงานไม่เกิน 0.016 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และผลการประเมินความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งด้วยความเข้มข้นเฉลี่ยพบว่าช่างเสริมสวยมีโอกาสเกิดความเสี่ยง 8.34 ในหนึ่งพันล้านคน ถึง 1.00 ในหนึ่งพันคน โดยมีช่างเสริมสวยจำนวน 30 คน ที่มีค่าความเสี่ยงเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ของ USEPA และเมื่อคำนวณด้วยค่าความเข้มข้นสูงสุดพบว่าช่างเสริมสวยมีโอกาสเกิดความเสี่ยง 1.97 ในหนึ่งร้อยล้านคน ถึง 1.40 ในหนึ่งพันคน โดยมีช่างเสริมสวยจำนวน 31 คน ที่มีค่าความเสี่ยงเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ของ USEPA ซึ่งกำหนดไว้ที่ 1 x 10-6 4) ผลการประเมินความเสี่ยงอื่นนอกจากมะเร็งพบว่าช่างเสริมสวยมีค่าความเสี่ยงอยู่ในช่วง 0.018 ถึง 13.216 เมื่อใช้ความเข้มข้นเฉลี่ยในการคำนวณ ซึ่งมีช่างเสริมสวยจำนวน 12 คน ที่มีค่าความเสี่ยงมากกว่าค่าที่ยอมรับได้และ 0.024 ถึง 18.488 เมื่อใช้ค่าความเข้มข้นสูงสุดในการคำนวณ ซึ่งมีช่างเสริมสวยจำนวน 13 คน ที่มีค่าความเสี่ยงมากกว่าค่าที่ยอมรับได้ตามคำแนะนำของ USEPA ซึ่งกำหนดไว้ที่ 1 คำสำคัญ : พฤติกรรมการป้องกันอันตราย, ช่างเสริมสวย, ฟอร์มัลดีไฮด์, การรับสัมผัส นักวิจัยหลัก : พิมาน ธีระรัตนสุนทร เบอร์โทรศัพท์ 095-0395159, 075-672183 จริยธรรมการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 090/2557

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การวิจัย วิธีการวางแผนการเก้บข้อมูล ในเชิงปริมารและเชิงคุรภาพ แนวทางแก้ไขคือการเก็บข้อมูลถี่ขึ้น การตรวจสุขภาพและการประเมินสภาวะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ การประเมินความเสี่ยง และการป้องกันอันตรายของผู้ทำอาชีพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th