หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มาลาตี  ตาเยะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 ธ.ค. 2558    ถึงวันที่   30 ธ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ทำวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

การขออนุมัติเดินทางไปทำวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในครั้งนี้ ได้ทำการวิจัยที่เกี่ยวกับ ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากธรรมชาติต่อการยับยั้งการ metastasis ของเซลล์มะเร็งปอดระดับโมเลกุลโดยวิธี Western blot ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้พบสารสกัดจากธรรมชาติต่อการยับยั้งการแสดงออกของ MMP-9 และ MMP-2 นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดจากธรรมชาติสามารถกระตุ้นการแสดงออกของ TIMP-1 และ TIMP-2

สำหรับการศึกษาที่เกี่ยวกับวิถี (signaling pathway) ที่เกี่ยวข้องต่อการยับยั้งการแสดงออกของ MMP-9 และ MMP-2 ยังไม่แล้วเสร็จ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

-  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th