หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   18 ธ.ค. 2555    ถึงวันที่   18 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2558
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

วาระที่ 1

1.1 การประชุม WCPT-AWP& PTAT 2017 Congress

1.2 รายงานการเงินสภาสถาบันฯ

1.3 เรื่องแจ้งจากสภาและสมาคมกายภาพบำบัด

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 18 กันยายน 2558

วาระสืบเนื่อง

3.1 การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 4 เดืออน

3.2 การอนุมัติโครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น กายภาพบำบัดในเด็ก

วาระที่ 4

4.1 การปรับตัวชี้วัด 12 ตัว ตาม มคอ.1

4.2 ขออนุมัติงบประมาณในการวางแผนดำเนินการทีมกระบวนกร

4.3 เกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2558

4.4 แนวทางการใช้ยาและชื่อยาที่ใช้ในงานกายภาพบำบัด

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าร่วมสัมมนา IPE โดย อ.ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ร่วมพิจารณาและนำข้อมูลจาการประชุมฯมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานของสาขาวิชากายภาพบำบัดให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของสภาสถาบันฯ

 

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   นำข้อมูลจาการประชุมมาใช้ในการดำเนินงานของสาขาวิชากายภาพบำบัด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th