หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ยุวดี  วิทยพันธ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   08 ธ.ค. 2558    ถึงวันที่   08 ธ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการรับรองหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ธ.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  
  1. ปรึกษาหารือเรื่องการรัรบรองหลักสูตร
  2. การจัดทำ มคอ.2 เพื่อการพิจารณา ที่ชี้แจงรายวิชาที่ยืนยันว่านักศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ได้
  3. ลำดับขั้นตอนการพิจารณารับรองหลักสูตร


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   ปรับ มคอ. 2 ให้ตรงตามข้อกำหนด และส่งพิจารณาได้ถูกต้องการลำดับขั้นตอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th