หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   16 ธ.ค. 2558    ถึงวันที่   18 ธ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    แอคติโนมัยสีทส์ : ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ธ.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยหาเนื้อหาเกี่ยวกับ

1. Systemics and diversity of Actinomycetes เป็นการแนะความหลากหลายของเชื้อในกลุ่ม Actinomyces และระบบการศึกษาเชื้อเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยอาศัย morphology, chemotaxonomy ต่างๆ เช่น องค์ประกอบของน้ำตาง และไขมัน และการใช้ molecular phylogenetic analysis ในการวิเคราะห์

2. Thai actinomycetes: identification and metabolites

แนะนำการศึกษาเชื้อในกลุ่ม Actinimyces ที่ได้มีการศึกษาในไทย โดยแหล่งที่มาของเชื้อตัวอย่าง เช่น จากดินตามจังหวัดต่าง ดินจากป่าพรุ ป่าชายเลน และตะกอนดินจากทะเล เป็นต้น แล้วนำมาคัดแยกเชื้อและศึกษาฤทธิ์ของเชื้อ เช่น antibacterial antifungal anti-malaria และ anti-cancer

3. Rare actinomycetes เป็นการศึกษาเทคนิคการแยกเชื้อในกลุ่มที่พบได้น้อย เช่น Nocardia, Micromonospora, Thermonospora, Actinoplanes และ Microbispora โดยมีการแนะนำเทคนิคการใช้ Dry heat และ 1.5% Phenol ในการกำจัดเชื้อ Streptomyces การใช้ antibiotic และ antifungal ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อทำให้เชื้อในกลุ่ม rare actinomyces เจริญเติบโตขึ้นมาเท่านั้น

4. Endophytic Actinomycetes เป็นการแนะนำกรรมวิธีและตัวอย่างงานวิจัยที่ทำการเพาะเลี้ยงเชื้อ Actinomyces จากเนื้อเยื่อพืช ซึ่งจะมีกระบวนการเตรียมตัวอย่างที่ยุ่งยากขึ้น และยกตัวอย่างสาร secondary metabolite ที่มีการค้นพบ

5. Novel antibiotic from marine bacteria แนะนำสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เช่น ฟองน้ำ ปลาปักเป้า ซึ่งให่สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพโดยสารดังกล่าวมาจากแบคทีเรียที่อาศัยอย่างพึ่งพาอาศัยกันนั่นเอง

6. Laboratory session I : Isolation and identification techniques on Actinomycetes เป็นการทดลองโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา morphology ของเชื้อ actinomyces ด้วยกล้องจุลทรรศน์ การทำ TLC เพื่อศึกษา phospholipid profile ของเชื้อ และการเตรียนตัวอย่างพืชเพื่อคัดแยก endophyte

7. Discovery of new compounds from Actinomycetes เป็นกรยกตัวอย่างเทคนิคที่ใช้ในการแยกและวิเคราะห์สารสำคัญจาก actinomyces เช่น HPLC-UV, Mass-QTOP เป็นต้น

8. Bioactive secondary metabolites from Actinomycetes ยกตัวอย่างงานวิจัยของนักวิจัยจาก Biotec ที่ศึกษาสารสำคัญจากเชื้อจากดิน

9. Chemical modification of bioactive molecues for enhancement of anticancer activity เป็นการแสดงการใช้เทคนิคการสังเคราะห์เพื่อเพิ่มความคงตัวและการดูดซึมของ curcumin ด้วยการทำ prodrug กับ succinate และการใช้ polymer ในกลุ่ม PEG-20 เพื่อเพิ่มการละลายน้ำ

10. Enzymes from Actinomycetes and applications ยกตัวอย่างเอมไซม์ cellunase และ chitosanase ที่แยกได้จากเชื้อ

11. Screening for anti-inflammatory effect แนะนำเทคนิคการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบต่างๆ เช่น การใช้สัตว์ทดลองเป็นโมเดล หรือการศึกษาในหลอดทดลองเป็นต้น

12. Laboratory session II : In vitro anti inflammatory assay เป็นการใช้เทคนิค Real-time PCR ในการศึกษาการแสดงออกของ mediators ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ

13. Laboratory session III : Identification techniques on Actinomycetes and discussion เป็นสรุปผลการทดลอง TLC เพื่อเป็นการยืนยันชนิดของเชื้อด้วย cheotaxon0my   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- การเพิ่มปฏิบัติการเรื่องการคัดแยกเชื้อ actinomyces เพื่อหาสารที่จะนำไปพัฒนาไปเป็นยา ในรายวิชาใหม่ที่จะเปิดในเทอม 1/2559

- การได้รับความรู้และเทคนิคในการคัดแยกเชื้อ rare actinomyces และ endophytic actinomyces ซึ่งอยู่ในขอบเขตงานวิจัยที่ตนเองสนใจและดำเนินการอยู่  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การพัฒนาเนื้อหาในรายวิชา PHD-522 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมให้มีการทดลองในเรื่องการแยกเชื้อ endophytic actinomyces เพื่อใช้ในการหาสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

- การบูรณาการเข้ากับงานวิจัยที่ตนเองทำอยู่เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และการสร้างเครืยข่ายนักวิจัยกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนเองไม่ถนัด อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษาในอนาคตพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th