หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สลิลา  เศรษฐไกรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 ธ.ค. 2558    ถึงวันที่   16 ธ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    Update 2015 AHH guideline for CPR and ECC
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ธ.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

-ประชุมวิชาการเกี่ยวกับการ update มาตรฐานการช่วยชีวิตเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นสูง

-การปรับเปลี่ยน agolisthm ประกอบด้วยการปรับฐานเอกสารอ้างอิงให้สูงขึ้น มีการปรับ chain of survival ให้เป็น OHCA และ IHCA เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น

-การปรับ Qulity of CPR เปลี่ยนแค่ rate จาก 100/min เป็น 100-120/min

-การปรับในส่วน ALS คือการปรับ dose ยาที่ใช้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำ Qulity of CPR มาปรับการสอนในรายวิชา PTH-353 ให้ทันสมัยขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  Qulity of CPR และ chain of survival

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th