หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นันทวัน  วังเมือง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   28 พ.ย. 2558    ถึงวันที่   28 พ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ สำหรับผู้รับผิด
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    15 ธ.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ มีหน้าที่ในการกำกับสถาบันหลักและสถาบันสมทบให้ดำรงคุณสมบัติและดำเนินการตามหน้าที่ โดยสถาบันหลักจะมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ 2. เป็นสถานพยาบาลที่มีขนาด 500 เตียงขึ้นไป 3. เป็นหน่วยงาน/ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป 4. หน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ โดยสถาบันหลักจะมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทคนิคการแพทย์ สถาบันหลักจะมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องต่างๆ (ตามไฟล์แนบ) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องมีการจัดประชุมวิชาการ (ผนวกงานวิจัย เช่น การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่า) อย่างน้อย 1 ครั้ง นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง โดยในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งต้องมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรภายใน (ไม่ใช่หน่วยงาน/องค์กรเดียวกับผู้จัดกิจกรรม) สถาบันสมทบหมายถึงสถาบันการศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานเอกชนที่มีหน่วยงานเทคนิคการแพทย์อยู่ในโครงสร้างบริหารอย่างเป็นทางการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรอง ซึ่งสถาบันสมทบต้องมีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ไม่จำเป็นต้องจัดประชุมวิชาการประจำปี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ นับแต่การประกาศการหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในราชกิจจานุเษกษา (15 ตุลาคม 2556) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จะมีอายุ 5 ปี ซึ่งการต่ออายุใบอนุญาตนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกท่านต้องมีการสะสมคะแนน จำนวน 50 คะแนน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ โดยการสะสมคะแนนสามารถทำได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ชี้แจงไว้ (ในไฟล์แนบ)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้น จะเป็นเครื่องมือในการเป็นองค์กรการเรียนรู้ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th