หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 พ.ย. 2558    ถึงวันที่   20 พ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมไวรัสวิทยาแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การปะชุมวิชาการครั้งที่ 25 สมาคมไวรัสวิทยา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ธ.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

- Role of viral diagnosis in the prevention and control of emerging viral diseases:Experiences in Thailand

-Virology of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus

-Clinical outcome and outbreak situation of MERS coronavirus

- Emergence and resurgence of human enterovirus 68

-Laboratory acquired infections

-การเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการสำหรับเชื้ออันตราย

- Reverse genetics of coronavirus : A powerful tool to genetically manipulate the largest RNA virus in vitro

-Cellular immunotherapy for virus-associated cancers: From bench to bedside

-Reverse genetics of chikungunya virus: from pathogenesis to gene expression

-Outbreak of Zika virus in Thailand

- Hepatitis C virus: New hope of cure

- The success of polio virus type 2 eradication-and the change of vaccination program

- The decade of measles eradication – what to be done?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   นำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   เป็นแนวทางในการวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th