หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 พ.ย. 2558    ถึงวันที่   2 ธ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Firenze Fiera, Florence, Italy   จังหวัด  ---------------- เลือกจังหวัด ----------
  เรื่อง/หลักสูตร    11th International Congress on Coronary Artery Disease
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ธ.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยงานประชุมมีนักวิจัยจากหลากหลายประเทศ จำนวนประมาณ 500 คนร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เช่น เทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย โรคหัวใจ การรักษาด้วยยาและการผ่าตัดที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตโรคหัวใจ ปัจจัยและสาเหตการเกิดโรคหัวใจ เซลล์ต้นกำเนิดและยีนบำบัดในผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นต้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปัจจัยทางพันธุกรรม และปัจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม เช่น การรับประทานอาหาร โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น ถือเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจที่เร็วขึ้น รวมทั้งทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้น การหาแนวทางเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ เช่น การตรวจปัจจัยทางพันธุกรรมก่อนการได้รับรักษาด้วยยา อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตลงได้ ซึ่งจะศึกษาปัจจัยเหล่านี้ต่อในกลุ่มผู้ป่วยชาวไทย เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทางคลินิกต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th