หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จารุภา  เลขทิพย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 พ.ย. 2558    ถึงวันที่   29 พ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลกรุงเทพ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Aging How to enjoy the move
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ธ.ค. 2558


  เนื้อหา ?
   ให้ความรู้เรื่องผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่นจิตเวชในผู้สูงอายุ การหกล้มในผู้สูงอายุ บทบาทกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ความรู้ update เกี่ยวกับการจัดการอาการปวดทางการแพทย์ในผู้สูงอายุ ยาในผู้สูงอายุ  และการจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   สามารถนำความรู้ด้านต่างๆที่ได้จากการอบรมมาปรับปรุงเนื้อหาการสอนรายวิชา PTH-361 กายภาพบำบัดในเฉพาะสภาวะ ส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   สามารถนำความรู้ที่ได้มาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมกับงานวิจัยผู้สูงอายุเรื่องอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ และสามารถนำไปพัฒนาหัวข้อวิจัยต่อ ซึ่งสนใจเรื่องการหกล้มในผู้สูงอายุ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th