หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 ธ.ค. 2558    ถึงวันที่   05 ธ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2558
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ธ.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับเพื่อพิจารณาร่วมกันจัดสรรแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม (โรงพยาบาล และ ร้านยา) ร่วมกันทั้งประเทศ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การสรุปแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับการจัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำการเลือกแหล่งฝึกงานที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่รับผิดชอบ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การชี้แจงข้อมูลแหล่งฝึกและหลักเกณฑ์การเลือกแหล่งฝึกพร้อมเงื่อนไขต่างๆที่แหล่งฝึกมีให้แก่นักศึกษาได้ทราบประกอบการตัดสินใจเลือกแหล่งฝึก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th