หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สลิลา  เศรษฐไกรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 ต.ค. 2558    ถึงวันที่   27 ต.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ทักษะการเป็นกระบวนกรและการจัดกระบวนการเรียนรู้
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ธ.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแบบประเมินตนเอง MBTI เพื่อเรียนรู้ลักษณะของผู้เรียน  บรรยายและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกระบวนการการเป็นกระบวนกร และการจัดกระบวนการเรียนรู้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th