หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สลิลา  เศรษฐไกรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 พ.ย. 2558    ถึงวันที่   29 พ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลกรุงเทพ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    CPTE 2015 Aging; How to enjoy the move?
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ธ.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

อบรมเกี่ยวกับเรื่องการดูแลและฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในผู้ส๔งอายุ โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับ Geriatric Rehabilitation Cognition, Occupation and Participation in active aging The new era to precising diagnostic of LBP  Secure moving : How rehabilitation can help? Falls Assessment and Outcome Measurement  Sharing Experience in Fall Prevention Clinic และ Psycho social and Community Care จากแพทย์ และอาจารย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเกี่ยวกับการสอน และการดูทางกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานสอนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th