หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 พ.ย. 2558    ถึงวันที่   29 พ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลกรุงเทพ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    aging, how to enjoy the move
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 ธ.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผู้สูงอายุ

การตรวจประเมินความเสี่ยงในการหกล้ม

โรคที่พบบ่อยของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ และ advance intervention

สภาพจิตใจและโรคจิตเวชในผู้สูงอายุ

การใช้ยาในผู้สูงอายุ ยาที่เสี่ยงให้เกิดการล้ม   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   แนวทางในการให้การดูแลรักษาที่จำเพาะแก่ผู้สูงอายุ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   ต่อยอดองค์ความรู้เดิมของการรักษาโดยกายภาพบำบัด ให้มีความจำเพาะและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th