หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรรถวดี  แซ่หยุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 พ.ย. 2558    ถึงวันที่   27 พ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Thai Industrial Pharmacist Association   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Asian Federation for Pharmaceutical Sciences (AFPS) Conference 2015
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 พ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  The main theme of the AFPS 2015 Conference is “New Paradigm in Pharmaceutical Sciences and technology: Innovative Pharmaceuticals towards Life Wellness”. The topics of the conference will cover the various issues: 1. Physical pharmacy and formulation design 2. Regulatory science and policy 3. Biotechnology and drug delivery 4. Drug design and development 5. Pharmaceutical manufacturing technology and engineering 6. Biopharmaceutics, pharmacokinetics and metabolism 7. Natural products and cosmeceuticals

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - การออกแบบและพัฒนาระบบนำส่งยาและเครื่องสำอางรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาโรค เช่น โรคมะเร็ง - การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือสารใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มการละลายของยา ซึ่งจะช่วยเพิ่มชีวประสิทธิผลของยาได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบนำส่งยา และการนำมาประยุกต์ใช้กับสารจากธรรมชาติ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th