หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 พ.ย. 2558    ถึงวันที่   28 พ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Thai Industrial Pharmacist Association   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The Asian Federation for Pharmaceutical Sciences (AFPS) Conference 2015
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 พ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The AFPS 2015 Conference ในหัวเรื่อง “New Paradigm in Pharmaceutical Sciences and technology: Innovative Pharmaceuticals towards Life Wellness” โดยครอบคลุมเนื้อหาในส่วนต่างๆ คือ 

     1. Physical pharmacy and formulation design
     2. Regulatory science and policy
     3. Biotechnology and drug delivery
     4. Drug design and development
     5. Pharmaceutical manufacturing technology and engineering
     6. Biopharmaceutics, pharmacokinetics and metabolism
     7. Natural products and cosmeceuticals   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองในหัวข้อ Inclusion complexes between sildenafil citrate and cyclodextrins enhance drug solubility ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยชาวไทยและต่างชาติ เพื่อแสวงหาความร่วมมือต่อไปในอนาคต อีกทั้งการรับฟังการบรรยายใน Plenary section จากผู้ทรงคุณวุฒิทำให้เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การปรับปรุงระเบียบวิธีวิจัยใหม่ๆเพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยของตนเองทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในสังคมวิชาการในระดับสากล

- การสร้างเครื่อข่ายนักวิจัยโดยเฉพาะกับนักวิจัยต่างชาติ อย่าง เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มโอกาสการหาความร่วมมือต่อไปโดยเฉพาะในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th