หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 พ.ย. 2558    ถึงวันที่   20 พ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 25 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 พ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

- Emerging/Re-emerging viral infection

- MERS-CoV

- EV D68

- BSL for Emerging/Re-emerging viral infection

- Reverse genetic of viral cloning

- HCV

- Virus Eradication: Upto Date   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ทบทวนความรู้ด้านไวรัสวิทยา และความก้าวหน้าด้านไวรัสวิทยา

- นำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการสอนรายวิชาไวรัสวิทยา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

- การพัฒนาดรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่จะต้องมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือปัญหาโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th