หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   16 พ.ย. 2558    ถึงวันที่   20 พ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วช ร่วมกับ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 พ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

-ความสำคัญของการทำวิจัย 

-การวางแผน  ขั้นตอนการดำเนินงานและการสรุปผลการวิจัย

-การเลือกฐานข้อมูลในการตีพิมพ์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   ต้องมีการวางแผนการดำเนินงานวิจัยอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   ได้เครือข่ายความร่วมมือการทำงานวิจัยกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอื่นๆ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th