หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   16 พ.ย. 2558    ถึงวันที่   20 พ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัชสุราฎร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 พ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
   เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ในวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง G807 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   ได้รับความรู้โดยมีการฝึกการออกแบบงานวิจัยและการเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุุ่ม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาแนวคิดด้านงานวิจัยใหม่ๆ และการวิจัยแบบองค์รวม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th