หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จารุภา  เลขทิพย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   17 พ.ย. 2558    ถึงวันที่   18 พ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์กิจกรรมทางกาย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติครั้งที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 พ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
   ฟังบรรยายประโยชน์ของกิจกรรมทางกาย การเพิ่มกิจกรรมทางกาย นโยบายต่างๆในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และฟังนำเสนอบทความวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   นำความรูเรื่องกิจกรรมทางกายมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพิ่มเนื้อหาเรื่องกิจกรรม ประโยชน์ของกิจกรรมทางกายให้มากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   นำความรู้เรื่องกิจกรรมทางกายไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0468 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th