หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 ต.ค. 2558    ถึงวันที่   27 ต.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศศภท.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรความปลอดภัยผู้ป่วย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ต.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  ได้เข้ารว่มในการพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัย ของผู้ป่วยซึ่งได้รับนโยบายจากทาง ศศภท. และ สรพ. เพื่อให้ คณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศได้ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีเรื่อง patient safety มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้แล้วในการขับดันดังกล่าวได้มีการจัดทำ module เพื่อการเรียนรู้ขึ้นมาเพื่อให้ สถาบันทุกสถาบันได้ปรับไปใช้ในการเรียนการสอน  แต่ทั้งนี้ยังอยู่ในช่วงที่มีการปรับปรุง ซึ่งจะมีการนัดประชุมใหม่ประมาณ 2 ครั้ง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ที่ใช้ในการ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง patient safety มากยิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนา module การเรียนรู้ด้าน patient safety และ พัฒนาการเรียนการสอนให้เข้ากับนโยบาย ทั้งหมด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th