หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 ต.ค. 2558    ถึงวันที่   16 ต.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์    จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศฝึกงาน โรงพยาบาลพังงา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ต.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  ได้เข้านิเทศการฝึกงานโรงพยาบาลพังงาอย่างเร่งด่วน เพื่อวางแผนการฝึกงานของนักศึกษาและวางแผนการฝึกงานให้มีความเหมาะสมกับทางโรงพยาบาล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

แก้ไขปัญหาการฝึกงานให้มีความเหมาะสม ทั้งระหว่างมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และนักศึกษา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนากลไกในการลดความเสี่ยงต่อการส่งนักศึกษากลับจากโรงพยาบาล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th