หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาวิตรี  ทองอาภรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 ต.ค. 2558    ถึงวันที่   16 ต.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์    จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ต.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะด้านคลินิกชั้นปีที่ 6 ทั้งในส่วนของร้านยาและโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้ 1.โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา 2.ร้านยาหน้าสวน 3. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 4. ร้านยา โนราห์ 5. ร้านยา หมอยา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำผลการนิเทศที่ได้มาช่วยในการวางแผนพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ช่วยในการวางแผนพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th