หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 ต.ค. 2558    ถึงวันที่   05 ต.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 “บทบาทเภสัชกรในมิติใหม่ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์”
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ต.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

ได้ฟังบรรยายในวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ดังต่อไปนี้

บรรยาย :   เภสัชกรรมปฐมภูมิกับบทบาทเชิงรุก

บรรยาย :   Basic principle of wound management

บรรยาย :   Role of pharmacist in wound management

บรรยาย :   การดูแลบาดแผล (เชิงปฏิบัติการ)

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานชุมชุนที่สนองต่อพันธกิจของสำนักวิชา และของมหาวิทยาลัย และได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับแผล ซึ่งถือเป็น skill mix ที่เภสัชกร ควรที่จะมีอยู่

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการลงชุมชน และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมบ้านโดยเฉพาะ skill mix ด้านบาดแผล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th