หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   18 ก.ย. 2558    ถึงวันที่   19 ก.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   GRDS/Imperial colledge london   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    6 th international Conference on Healthcare and Life science Research
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  นำเสนอผลงานวิจัยโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ณ ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จ.นครศรีธรรมราช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานวิจัยในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนากระบวนการวิจัย และค้นหาโจทย์วิจัยที่น่าสนใจ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th