หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นันทวัน  วังเมือง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   26 ก.ย. 2558    ถึงวันที่   26 ก.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการบูรณาการเรื่องยาสูบสู่การเรียนการสอน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำมาตรฐานกลางของเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการโดยเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งจะเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ฝ่ายผลิตบัณฑิต เน้นการเพิ่มศักยภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต - ด้านนักศึกษา ดังนี้ 1. ในฐานะนักเทคนิคการแพทย์ต้องสามารถตรวจวินิจฉัยได้ (ปัจจุบันมีการตรวจ Cotinine ในปัสสาวะ) 2. ให้สามารถเผยแพร่อันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบสู่สังคมและประชาชนได้ - ด้านอาจารย์ เป็น Role model และให้ความรู้แก่นักศึกษา นำมาผนวกกับพันธกิจของอาจารย์ (สอน, บริการวิชาการ, งานวิจัย) * ตัวอย่างโครงการ อาจจออกมาในรูปแบบกิจกรรมก็ได้ 1. พื้นที่ปลอดบุหรี่ 2. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 3. บรรจุในรายวิชา เช่น Gen Ed., Toxicology, เทคนิคการแพทย์ชุมชน 2. สภาวิชาชีพฯ (ผู้ประกอบวิชาชีพ) - R2R - เน้นความร่วมมือระหว่างวิชาชีพสุขภาพ - จะทำการบรรจุหัวข้อยาสูบ/ผลิตภัณฑ์ยาสูบลงในการตรวจประเมินหลักสูตรโดยสภาวิชาชีพฯ และนำไปออกข้อสอบใบประกอบฯ (เป้าหมายที่นักศึกษาปัจจุบัน) - ใช้บทบาทนักเทคนิคการแพทย์เข้าหาและให้ความรู้แก่ประชาชน (เป้าหมายที่ผู้ประกอบวิชาชีพ) 3. เครื่อข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ แผน 1 บูรณาการสู่การเรียนการสอน แผน 2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา แผน 3.1 บูรณาการการเลิกยาสูบสู่งานบริการเทคนิคการแพทย์ แผน 3.2 ประชาสัมพันธ์ความรู้สู่สาธารณะ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้แนวทางและแผนงานในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำแนวทางที่ได้ไปดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมบทบาทวิชาชีพในการควบคุมการบริโภคยาสูบ สามารถนำไปสู่ความยุ่งยืนในระบบการสร้างศักยภาพบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th