หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นันทวัน  วังเมือง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   14 ก.ย. 2558    ถึงวันที่   14 ก.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เครือข่ายประกัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  การประชุมสัมนาจะมีหัวข้อบรรยายหลัก 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. คุณภาพการศึกษาไทยบริบทความเป็นประชาคมอาเซียน - แนวโน้มการปฏิรูปการอุดมศึกษาในอาเซียน จะเน้นที่การเปิดเสรีทางการศึกษา, การกระจายโอกาสทางการศึกษา, และคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายในยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนสู่สากล, การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย, และการขยายการศึกษาเฉพาะทางให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด - แม้ในปัจจุบันไทยเองจะมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒืแห่งชาติแต่ก็มีความจำเป็นในการเทียบเคียงและเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากล (TQF → NQF → AQRF: Asean Qualification Reference Framework) - ประโยชน์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับแนวโน้มของการจัดการศึกษาในอนาคต 1. ช่วยพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 2. ผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้ Domain of Learning เป็นหลักในการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานของบัณฑิตที่เหมาะสมต่อการจ้างงาน 3. การเทียบโอนหน่วยกิตและการเคลื่อนย้ายของนักศึกษา 4.การเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและการเทียบเคียงมาตรฐานของบัณฑิตในแต่ละคุณวุฒิกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ - กรอบการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาของอาเซียน (Asean Quality Assureance Framework in Higher Education) ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นคเรื่องมือในการอ้างอิงในการสร้างมาตรฐานการประกันคุฯภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีระบบที่คล้ายกัน และให้เป็นเครื่องมือในการเทียบเคียงมาตรฐานและการดำเนินการด้านประกันคุณภาพไปในทิศทางเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. นำไปสู่การสร้างความกลมกลืนด้านาการอุดมศึกษา 2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์ของอาเซียน 3. อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์ของประชาคมอาเซียน 4. การถ่ายโอนหน่วยกิต 5. การบอมรับคุณวุฒิระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 2. การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ Asean University Network-Quality Assurance (AUN-QA) - คล้ายเกณฑ์ของ สกอ. มี 3 ระดับ คือ หลักสูตร, เชิงระบบ, และสถาบัน - จะมีการเทียบกับคู่เทียบ (Benchmark) เพื่อประเมินว่าสถาบัน/หลักสูตรเราอยู่ในระดับใด เพื่อประโยชน์ด้านทิศทางในการพัฒนา - หลักสำคัญ คือต้องมีการกำหนด Expected Learning Outcomes (ELO) อย่างชัดเจน และทุกกระบวนการต้องตอบสนองและย้อนกลับสู่ ELO - เกณฑ์ AUN-QA ปัจจุบันมี 15 ข้อ ได้แก่ 1. Expected learning outcomes - ต้องเชื่อมโยงกับหลักสูตร - คำนึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ, คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เฉพาะตัว), สภาวิชาชีพ เป็นต้น 2. Program specificcation 3. Program structure and content 4. Teaching and Learning strategy - ใช้วิธีการสอนอย่างไรให้บรรลุ ELO - AUN-QA เน้นการเรียนการสอนแบบ active learning แต่ไม่จำเป็นต้องมีในทุกรายวิชา ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของรายวิชา 5. Student assessment - ประเมินตาม ELO 6. Academic staff quality - AUN-QA จะเน้นมากที่สุด 7. Support staff quality - เน้นบุคลากรสายสนับสนุน 4 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตการ, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บริการนักศึกษา 8. Student quality - ปัจจับนำเข้า >>> วิธีการ recruit นักศึกษา 9. Student advice and support - ระบบอาจารย์นักศึกษา 10. Facilities and infrastructure 11. Quality assurance of teaching and leraning process - ต้องมีการ involve stakeholders ทุกกลุ่ม (นักศึกษา, ผู้ใช้บัณฑิต, อาจารย์, สิษย์เก่า) เข้ามาในการปรับปรุงหลักสูตร โดยต้องปรับปรุงหลักสูตรตามที่ได้รับการประเมิน 12. Staff development activities - เดิมมีอยู่ใน เกณฑ์ สกอ. อยู่แล้ว แต่ AUN-QA จะเน้นในที่มาของแผนว่ามาอย่างไร 13. Stakeholders feedback - staff, labor market, alumni, students >>> มีระบบอย่างไรให้ stakeholders ป้อนข้อมูลกลับมา 14. Output - สำคัญที่สุด - เน้นที่ระดับความพึงพอใจ + ยอมรับได้ - ตเองเก็บข้อมูลจริง อย่างน้อย 3 cohort ขึ้นไป 15. Stakeholders satisfaction - อิงตาม ELO แต่ในปี 2017 จะมีการกระชับให้เหลือ 11 ข้อ โดยจะรวมข้อ 3, 4, 5 ไว้ด้วยกัน ** Rating scale ** score 1: nothing present score 2: subject is in the planning score 3:document available, but no clear evidence are used *score 4: document available and evidence are used* >>> pass score 5: clear evidence on the efficiency of the aspect score 6: example of best practice score 7: excellent (world-class or leading practices) *AUN-QA* - ระดับ Rational เท่านั้น - การประเมินเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลา 2.5 วัน - 1 หลักสูตร ใช้ผู้ตรวจ 2 คน มาจากคนละประเทศ (ไม่ใช่ประเทศที่ถูกประเมิน) 3. การประเมินคุณภาพกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำมาความรู้ได้รับมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและสำนักวิชาให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน และเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับนานาชาติได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำเกณฑ์และแนวทางที่ได้มาปรับใช้ให้เข้ากับหลักสูตรและสำนักวิชา โดยยังคงความเป็นอัตตลักษณ์ของบัณฑิต มวล.ไว้ และนำเสนอสู่สากล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th