หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   17 ก.ย. 2558    ถึงวันที่   18 ก.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม    จังหวัด  มหาสารคาม
  เรื่อง/หลักสูตร    The 5th International Conference on Sciences and Social Sciences 2015
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    24 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีการนำเสนองานทั้งในรูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เปิดโลกทัศน์ด้านงานวิจัยในระดับนานาชาติ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตื

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th