หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   17 ก.ย. 2558    ถึงวันที่   20 ก.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    จังหวัด  นครนายก
  เรื่อง/หลักสูตร    การปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพร้อมฯ นักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศ และสัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ในประเทศ ประจำปี 2558

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แนวทางการเตรียมความพร้อมของนักเรียนทุน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเรียนทุน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th