หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   18 ก.ย. 2558    ถึงวันที่   18 ก.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัทเบคตันดิคคินสัน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การใช้เครื่อง FACSVerse
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

เครื่อง FACSVerse เป็นเครื่อง  polychromatic analyzer ที่มีความสามารถในการแยกกลุ่มเซลล์ย่อยโดยใช้สีฟลูออเรสเซนส์ 6 สี  ที่มีวิธีการใช้ค่อนข้างจำเพาะ ผู้ใช้จึงควรมีความมรู้ความเข้าใจ ในหลักการพื้นฐาน โปรโตคอลและการวิเคราะห์ผล   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ใช้กับการวิจัย ที่มีความลึกมากขึ้น

-ใช้เครื่องที่มีอยู่ใน มวล. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาโปรโตคอล สำหรับผู้ใช้ทั่วไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.047 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th