หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   09 ก.ย. 2558    ถึงวันที่   11 ก.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์ สมาคมไวรัสวิทยา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Thailand Lab 2015 1. Common problem in coagulation test and functional test 2. MERS และชุดตรวจวิน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  


1. Common problem in coagulation test and functional test

-Preanalytical, Analytical and post analytical problem และปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบ coagulation test ที่ผิดพลาด

- ความรู้ใหม่ด้านการใช้สารชีวเคมีในการบ่งชี้การทำงานของไต
2. MERS และชุดตรวจวินิจฉัยแบบรวดเร็วสำหรับเชื้ออุบัติใหม่

- สรุปรายงานอุบัติการและแนวทางป้องกัน  MERS

-  การผลิตชุดตรวจแบบรวดเร็วสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ

-การวินิจฉัยระดับโมเลกุล ที่จะตรวจความผิดปกติในระดับยีน

3.สรุปบทเรียนจากการระบาดของเชื้อจุลชีพอันตรายและการจัดการความเสี่ยงจากเชื้อจุลชีพอันตราย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- นำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน รายวิชา ภูมิคุ้มกันวินิจฉัย และรายวิชา หลักการพื้นฐานของเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ และการวิจัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th