หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 ก.ย. 2558    ถึงวันที่   16 ก.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นศภ.ปั้นปีที่ 6
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

จัดการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมปฐมภูมิและคุ้มครองผู้บริโภคของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยเชิญเภสัชกรแหล่งฝึกเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ทราบผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ประเด็นปัญหาอุปสรรค และการจัดการสำหรับปีการศึกษาต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ประเด็นปัญหาอุปสรรค และการจัดการสำหรับปีการศึกษาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th