หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 ก.ย. 2558    ถึงวันที่   09 ก.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   East Midlands Conference Centre, Nottingham   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    6th APS International PharmSci conference 2015
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

ในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2558 ดิฉันได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Molecularly imprinted bacterial cellulose for sustained release drug delivery โดยได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในวันที่ 7 กันยายน 2558 ในรูปแบบโปสเตอร์ การประชุมนี้ เป็นการประชุมที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยทั้งในภาคส่วน academic และบริษัทยา SMEs ได้นำเสนองานวิจัย ผลงานของหน่วยงาน หรือข้อมูลที่ update ทางด้าน Pharmaceutical Sciences โดยในครั้งนี้เน้น Innovation in Pharmaceutical Sciences ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยต่างๆ CROs, SMEs บริษัทยาทั้งในส่วนของผู้ผลิตและผู้ขอขึ้นทะเบียนยา จากการประชุมครั้งนี้ ทำให้ทราบว่า "how the many different disciplines involved in the pharmaceutical sciences and the innovation shown by Pharmaceutical Scientist have improved patient health globally"   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำประสบการณ์และข้อมูลที่ได้รับซึ่ง update ไปประกอบการสอนนักศึกษา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้มีความทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยได้จริง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th