หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   10 ก.ย. 2558    ถึงวันที่   13 ก.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2558
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2558 เพื้่อสรุปผลการนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 ในประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาของแต่ละมหาวิยาลัย พิจาณาจำนวนนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2558 ปฏิทินการดำเนินงานในปี 2558-2559 และการสำรวจแหล่งฝึปฏิบัติงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- รับทราบประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาของแต่ละมหาวิยาลัยเพื่อใช้เป็นแนงทางในการสำรวจการฝึกปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2558

- พิจารณาการฝึกปฏิบัติงานในปี 2558-2559 คือ ผลัดที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. - 24 มิ.ย. 2559 และผลัดที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 2 ส.ค. 2559

- จำนวนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จะออกฝึกงาน เท่ากับ 64 คน โดยในวันที่ 4 ธ.ค. 2558 ที่จะมีการจัดสรรแหล่งฝึกทาง มวล. จะเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่เริ่มกระบวนการจัดสรรก่อน

- มีการแบ่งเขตการ zoning ในการสำรวจและรับผิดชอบใหม่ของแหล่งฝึกโรงพยาบาลและร้านยา คือ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง และระนอง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การแจ้งที่ประชุมสำนักวิชาเพื่อแจ้งปฏิทินการฝึกงานเพื่อจะได้จัดการเรื่องตารางสอนของนักศึกษาให้พร้อมก่อนการออกฝึกงาน

- การต้องสำรวจแหล่งฝึกโรงพยาบาลและร้านยาของ จ.ชุมพร เพื่อจะได้ใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไป

- การสรุปประเด็นปัญหาต่างๆที่พบระหว่างการฝึกงานที่ผ่านมาเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมนักศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0468 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th