หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   10 ก.ย. 2558    ถึงวันที่   11 ก.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Thailand Lab 2015   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Thailand Lab 2015
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

1. Pharmaceutical Products Development and Social Needs

2. Training Courses in Laboratory Safety for Global Competitiveness.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. เข้าใจในบริบทของตลาดด้านผลิตภัณฑ์ยาและเวชสำอาง

2. เข้าใจถึงระบบของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. นำมาใช้พัฒนางานวิจัย

2. นำมาใช้ในการเรียนการสอนรายวืชา MTH-206 และการพัฒนาห่้องปฏิบัติการพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th