หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 มิ.ย. 2558    ถึงวันที่   26 มิ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Role of PT in COPD: what we should know and how we could do
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

หลักการดูแล จัดการผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการเข้ากับการปฏิบัติทางคลินิก เพื่อให้นำความรู้ทางวิชาการมาใช้งานการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้องรังในโรงพยาบาล และในชุมชนได้ ตลอดจนแนะนำการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำในคลินิดผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

พัฒนาความรู้ และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ที่ทันสมัย นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ และพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนาความรู้ และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ที่ทันสมัย ทางด้านการตรวจร่างกาย ดูแล รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การเตรียมตัวเพื่อเปิด COPD Clinic และเทคนิควิธีการรักษาใน COPD Clinicพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th