หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณีรัตน์  ศรีสุขใส   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 ม.ค. 2558    ถึงวันที่   27 ม.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการทำงาน รุ่นที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    06 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Apps ในการทำงาน ประกอบด้วย การใช้งานโปรแกรม Google Drive การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google From การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Spreadsheet การจัดตารางงานร่วมกันด้วย Google Calendar การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google sites การสร้างเว็บด้วย Google Blogger การอบรมประชุมผ่านวีดีโอด้วย Google+ แฮงเอาท์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1. การใช้ Google Calendar ในการประยุกต์ใช้กับการจัดตารางงานอาจารย์พิเศษและการศึกษาดูงาน 2. การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ในการทำงานด้านการสอบถามข้อมูล 3. การอัพข้อมูลผ่านโปรแกรม Google Drive เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของคณาจารย์ในสาขาวิชา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1. ระบบ Google Calender กับการปรับใช้งานปฏิทินการเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากรพิเศษรวมถึงการศึกษาดูงานของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ด้วยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ประกอบด้วย 4 หลักสูตรหลักๆ ที่จะต้องทำการเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากรพิเศษรวมถึงการศึกษาดูงานของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรดังนั้นเพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและสะดวกต่อการประสานงานจึงนำระบบ Google Calendar ซึ่งเป็นระบบการทำงานบนเว็บไซต์เข้ามาปรับใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้แต่ละสาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและอัพเดตข้อมูลของปฏิทินการเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากรพิเศษรวมถึงการศึกษาดูงานของแต่ละรายวิชาตามข้อมูลที่ได้จาก มคอ.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบ ในการเข้ามาเช็คข้อมูลและแก้ไขข้อมูลใน Google Calender เกี่ยวกับวันและเวลาในการมาสอนบรรยายของวิทยากรพิเศษ/ศึกษาดูงาน 2. สะดวกต่อการดำเนินการประสานงานต่อของฝ่ายเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเพื่อบริหารจัดการเรื่องการเชิญวิทยากรรวมถึงการศึกษาดูงาน และการอัพเดตข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้เกี่ยวข้อง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th