หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัปษร  สัตยาคม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   25 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   09 ส.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Institute for functional genomics, Montpellier   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัยและบุคคลากรกับสถาบันการศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

1 เรียนรู้เทคนิคการทำวิจัยรวมทั้งขอคำแนะนำด้าน molecular techniques และการสร้างเซลล์ตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการนำดีเอ็นเอเข้าเซลล์ (transfection) และการติดตามอย่างมีประสิทธิผล และพัฒนางานวิจัยร่วมกัน

2.เรียนรู้ระบบการดำเนินการสำหรับห้องปฏิบัติวิจัยที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

3.พบปะพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกันในอนาคต   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.นำเทคนิคที่เรียนรู้มาใช้กับงานวิจัยและงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา

2. สำสิ่งที่ได้เห็นและเรียนรู้เกี่ยวการจักการห้องปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้กับการจัดระบบห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. พัฒนางานวิจัย

2.ขยายเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th