หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กชพรรณ  นุ่นสังข์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   25 ส.ค. 2558    ถึงวันที่   25 ส.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การผลิตสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้นเพื่อการผลิตสื่อการสอน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  การให้ความรู้เรื่องการใช้งานกล้อง Video เบื้องต้น การตัดต่อวีดิทัศน์เบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้ใช้ในการถ่ายทำวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนนอกชั้นเรียน และเพื่อการศึกษางานวิจัยต่างๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แทรกเนื้อหาวีดิทัศน์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th