หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กชพรรณ  นุ่นสังข์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   13 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   15 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลสู่ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ M-learning การ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  การจัดการเรียนรู้ด้วย MLearning หรือการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Moodleเป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เขียนนำมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาของบทเรียนในรูปแบบของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ และสื่อการสอน ได้แก่ วิดีโอจากยูทูป(youtube) ไฟล์เสียงของอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆที่มีสาระความรู้ตรงกับเนื้อหาของบทเรียน (โดยอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล) ซึ่งเป็นข้อมูลความรู้ที่อาจารย์ได้เตรียมไว้ให้นักศึกษาสำหรับการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสอนในห้องเรียน นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษานอกห้องเรียน เช่นกระดานสนทนาในการพูดคุยสอบถามความรู้ความเข้าใจบทเรียน การมอบหมายงานที่เป็นประเด็นอภิปรายในห้องเรียน การส่งไฟล์แบบฝึกหัด การบ้าน ส่งไฟล์กระดาษคำตอบกรณีทำข้อสอบรูปแบบtake home examination เป็นต้น รวมทั้งสามารถใช้ในการสอบวัดความรู้แบบปรนัยซึ่งนักศึกษาสามารถรับทราบผลคะแนนทันทีที่สอบเสร็จ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ MLearningเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีทั้งนักศึกษาและอาจารย์สามารถค้นคว้าหาความรู้ที่กว้างขวางและทันสมัยได้ในโลกดิจิตอล โดยอาจารย์เป็นตัวอย่างในการค้นคว้าและอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ในทุกสถานที่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนักศึกษากับอาจารย์สามารถพบเจอกันได้นอกเวลาเรียนตามเวลาที่สะดวกในโลกออนไลน์ และส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากการบรรยายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาโดยมีอาจารย์เป็นผู้สนับสนุนและเอื้ออำนวยการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนจากนอกห้องเรียนมาก่อนล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาเรียนนักศึกษาร่วมทำแบบฝึกหัด โจทย์สถานการณ์ กรณีศึกษา กับเพื่อน และอาจารย์ในห้องเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อทบทวนทำความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน ทั้งนี้อาจารย์สามารถประเมินผลการสอนได้ทุกเวลาที่จัดการเรียนการสอน จากโจทย์สถานการณ์ กรณีศึกษา ที่นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นบนกระดานเสวนา และ ใบงานที่มอบหมาย และนักศึกษาก็สามารถพัฒนาการเรียนของตนเองได้เช่นเดียวกัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาสื่อการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th