หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กชพรรณ  นุ่นสังข์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   02 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ณ การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 มหา   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นำเสนอผลงานแบบบรรยาย ในหัวข้อพิเศษ "R2Q: จากงานประจำสู่งานสร้างสรรค์"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ก.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  นำเสนอผลงานเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกรายวิชา NUR-341 การพยาบาลจิตเวช สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 กล่าวถึงการเรียนการสอนบนเว็บที่ผสมผสานระหว่างเว็บเทคโนโลยีกับกระบวนการสอน โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ และสามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนและผู้สอนได้ ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาความรู้ในรายวิชาได้ตลอดเวลา ซึ่งการพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก รายวิชา NUR-341 การพยาบาลจิตเวช สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จะประกอบด้วย 1) สื่อแอนิเมชั่นจำลองสถานการณ์ของผู้ป่วยทางจิต ทำให้ผู้เรียนเข้าใจสถานการณ์และสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติทางจิตได้มากขึ้น 2) กิจกรรมในการเรียนการสอน เช่น กระดานเสวนา เปิดโอกาสให้นักเรียนระดมความคิดแล้วสรุปรวบรวมเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากเนื้อหาของรายวิชาแสดงบนกระดานเสวนา ผู้เรียนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นระหว่างเพื่อนด้วยกัน และอาจารย์ได้ และ 3) ภาพกราฟฟิก สื่อวีดิทัศน์ เป็นตัวกลางที่กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจในเนื้อหาของรายวิชามากขึ้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1. สามารถนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงรุก 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ทุกด้านอย่างเต็มที่และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. ได้บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การพยาบาลจิตเวช สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th