หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   18 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   05 ส.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ส่วนวิเทศสัมพันธ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับการการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารจากสมุนไพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  1. การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีในการคัดแยกและการเพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันจากสัตว์ทดลองและเทคนิคโฟลไซโทเมทรี และ ELISA รวมถึงการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารจากสมุนไพรในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน 2.การร่วมกันพัฒนางานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารจากสมุนไพรในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นความสนใจร่วมกันระหว่างนักวิจัย โดยในเบื้องต้นได้ร่วมกันพัฒนาโครงร่างงานวิจัยในเรื่องดังกล่าวแล้วและมีนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ไปทำวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยร่วมนี้ 3. มีการอภิปรายร่วมกันกับนักวิจัยในต่างประเทศ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและสามารถนำมาใช้ในงานวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th