หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนแผนงาน  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฐิตารีย์  คลังทรัพย์   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนแผนงาน
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   24 ส.ค. 2558    ถึงวันที่   25 ส.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสู่การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษาไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 1. สมาชิกเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาและผู้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมถึงการนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 2. สมาชิกเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมระดมสมอง ทำงานร่วมกันในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษา และ 3. สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยกิจกรรมการสัมมนาวันแรกประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกกับสถาบันอุดมศึกษาไทย โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ และเรื่อง นวัตรรมภาครัฐ หนทางแห่งการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดย ผศ.ดร วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ส่วนกิจกรรมวันที่สองเป็นการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สภาพแวดล้อมภายนอก (O&T) ของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงรุก โดยผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก (อาเซียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาไทย 2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าการดำเนินงานขององค์กร และ 3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและภัยคุกคามของสถาบันอุดมศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกที่กระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาไทยและการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงรุก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0468 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th