หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   3 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   4 ส.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  การประชุมประจำปีวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักศึกษา คณาจารยื ได้นำเสนอผลงานวิจัย และเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเข้าร่วมในฐานนะประธานการประชุมในกลุ่มสหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และแพทยศาสตร์ รวมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยในฐานะผู้วิจัยและการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชีวเวชศาสตร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำผลการดำเนินกิจกรรมไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เตรียมบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรชีวเวชศาสตรให้มีความพร้อมในการเข้าร่วม นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0469 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th