หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 ส.ค. 2558    ถึงวันที่   18 ส.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Thailand Research Expo 2015
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  เป็นการนำเสนอและแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์จากการวิจัย 2 ผลงาน คือ TrueSlim: Garcinia and Green tea extract against hyperlipidemia and obesity และผลงาน Klay-Med: Nano herbal spray against anti-inflammation of S. gratum extract รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาวางแผนในการดำเนินการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาโครงการวิจัย และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในที่ปรึกษา และในหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติ





พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th