หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   03 ส.ค. 2558    ถึงวันที่   05 ส.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์สหกิจศึกษา   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การฝึกอบเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  แนวคิดสหกิจศึกษา มาตรฐานและการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษา มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายและเทคนิคการเจรจา มาตรฐานการประเมินผล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการจัดการสหกิจศึกษา/นิเทศงาน/ประเมินผล นักศึกษาสหกิจศึกษาในหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ในเรื่องเทคนิคการเจรจาและการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th