หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุมาตรา  สังข์เกื้อ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 มิ.ย. 2558    ถึงวันที่   27 มิ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนางานกายภาพบำบัด และ management in upper quadrant disorders
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

1. เนื่องจากสังคมไทยกำลังเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุอย่างแท้จริง การพัฒนางานทางกายภาพบำบัดที่สำคัญคือเรื่องของกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นงานที่กายภาพบำบัดทำอยู่แล้ว เพียงแค่คิด พัฒนา และลงมือทำในหลายๆด้าน ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ และได้รับการพัมนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

2. การฝึกใช้ทักษะการรักษาด้วยมือในผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อของร่างกายส่วนบน เทคนิคการรักษาที่สำคัญคือการรักษาท่าทางของผู้ป่วยให้ถูกต้องด้วยตนเอง เน้นการรักษาด้วยมือ ยกตัวอย่างในหลากหลายเทคนิคทั้งแบบ Maitland's concept และ Mulligan's concept ร่วมกับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเอง เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และคงค้างยาวนานกว่า   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. สอดแทรกเนื้อหาที่เกียวข้องกับผู้สูงอายุแก่นักศึกษาทราบ

2. ฝึกใช้ทักษะการรักษาด้วยมือกับผู้ป่วยที่มีปัญหา upper quadrant ซึ่งเข้ารับการรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. คิดพัฒนางานทางกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. เสริมความรู้ แนวคิดที่ได้ลงในรายวิชาที่สอน เพื่อให้นักศึกษามีเทคนิคการรักษาที่หลากหลาย และทันสมัยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th