หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาโรจน์  เพชรมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   7 ส.ค. 2558    ถึงวันที่   8 ส.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
   นำเสนองานวิจัยเรื่อง การประเมินความเครียดของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอแบบโปสเตอร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   1.ศึกษางานวิจัยของผู้ร่วมนำเสนอ ศึกษารูปแบบการนำเสนอ และได้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   1.มีมุมมองที่หลากหลายในการนำเสนอการวิจัยในรูปแบบต่าง ได้รับความรู้ในการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ นำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยสถาบันต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th