หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   10 ส.ค. 2558    ถึงวันที่   11 ส.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

- แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ตระหนักและยั่งยืนในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อตนเอง งานวิจัย และสิ่งแวดล้อม โดยมาตรการในการความคุมความปลอดภัยทางชีวภาพมี 4 ชนิด คือ 1. engineering control เป็นการออกแบบสถานที่ทำปฏิบัติการที่ปลอดภัย เช่น การมีระบบปิดป้องกันการปนเปื้อน ทางหนีไฟ ไฟฉุกเฉิน  2. Administrative control เป็นการบริหารจัดการในองค์กรเองที่จะเพิ่มความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง การอบรมพนักงาน 3. Practices and procedure เป็นการทำ SOP เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในการทำปฏิบัติการและความปลอดภัย และ 4. Personal protective equiment เป็นอุปกรณ์ป้องเฉพาะบุคคลที่ห้องปฏิบัติการจัดหาให้ เช่น เสื้อกาวน์ แว่นตา spill kit ถุงมือ N95

- มาตรฐานความปลอดภัยทั่วไปในห้องปฏิบัติการ เป็นการศึกษาระดับความเสี่ยงของเชื้อ (Risk group) และการจัดการเชื้อในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ระดับ BSL1-4 แนวปฏิบัติทั่วไปในการลดความเสี่ยงจากการทำงานในห้องปฏิบัติการ เช่น การมี O2 detector เมื่อทำงานกับไนโตรเจนเหลว การจัดการกับขยะสารเคมีตาม SDS เช่น ของเสียที่ปนเปื้อน EtBr ซึ่งมีความเข้มต่ำกว่า 10 mcg/mL สามารถปล่อยลงสิ่งแวดล้อมได้ การนำของเสียปนเปื้อนเชื้อไปฆ่าเชื้อด้วยการ autoclave ก่อนทิ้งปกติ

- พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เนื่องจากในเดือน ก.ย. 59 จะออกเป็นกฏหมายที่นักวิจัยต้องทำหนังสือแจกแจงการครอบครองเชื้อตามกฏหมาย

- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเฉพาะบุคคล จัดเป็นการป้องกันด่านสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพน้อย แต่จำเป็นต้องมี เช่น การใส่ถุงมือขณะทำปฏิบัติการ การใส่แว่นตา เสื้อกาวน์ และเครื่องช่วยหายใจ ทั้งนี้ขึ้นกับการประเมินความเสี่ยงของเชื้อ ความรุนแรง และอุบัติการณ์การเกิด

- Spill kit อุปกรณ์จำเป็นในห้องปฏิบัติการ

- Biosafety cabinet การรู้จักและเข้าใจหลักกการทำงานของตู้ิรภัยทางชีวภาพว่ามีอยู่ 3 ระดับ คือ BSC1-3 และความแตกต่างกับ laminar air flow และ fume hood มาตรฐานของ BSC ชนิดต่างๆ เช่น BSC-2 ที่ใช้ในห้องปฏิบัติมีมาตรฐานที่ใช้ HEPA หรือ ULPA จะเทียบเท่ากับ ISO14644.1 เป็น class 5 และ 4 หรือ US class 100 และ 10 ตามลำดับ

- แนวปฏิบัติเพี่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีคณะกรรมการมในระดับ IBC ที่พิจารณารับรองแนวทางการใช้ประยุกต์จากเชื้อโรคและ GMO ประกอบการพิจารณาให้ทุนวิจัย การฝึกอบรมนักวิจัยและนักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย โดยบุคลาการภายนอกสามารถเข้าร่วมได้ โดย ม.มหิดล ได้จัดเป็นแผนยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 - 2562   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- การฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่อง Biosafety เพราะมีหลายหลักสูตร ตั้งแต่ความรู้ทางทฤษฏี ซึ่งเมื่อสอบผ่านจึงสามารถเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ จากนั้นจึงสามารถเข้ารับการอบรมการเป็นวิทยากร (trian for trianer) และการอบรมการเป็นผู้ประเมินโครงการที่เป็นกับชีวภาพ ทั้งนี้เพราะ ม.วลัยลักษณ์ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ แต่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและเทคโนโลยีชีวภาพ จึงจำเป็นต้องมีการอบรมนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานให้มีความรอบรู้และสามารถจัดการกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในบริบทของ ม.วลัยลักษณ์ อีกทั้งกฏหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องจะมีความสัมพันธ์กันจะต้องตระหนักและดำเนินการ

- การนำเอาความรู้เรื่องแนวทางและการจัดการเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีโครงงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเชื้อโรค เพื่อที่จะให้นักศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การพัฒนาห้องทักษะ 1 เป็นห้องปฏิบัติการ BSL class 2 เพราะงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคใน RG 2 จำเป็นต้องมีการจัดการทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมและเป็นตามที่กฏหมายระบุ ทั้งนี้สิ่งที่จำเป็นต้องปรับปรุงในการรองรับ คือ การเพิ่มตู้ BSC class 2  และการจัดเครื่อง autoclave ให้มีไว้ใช้งานในห้อง หรือต้องมี SOP ที่ชัดเจนในกรณีที่ต้องนำของเสียไปกำจัดที่อื่น

- การทำหนังสือจดแจ้งเพื่อแจ้งการครอบครองเชื้อ E.coli ต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- การแจ้งนักวิทยาศาสตร์เพื่อจัดเตรียม spill kit ในการจัดการอุบัติเหตุจากเชื้อโรคพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th